OÑATIKO HIRI ANTOLAKETAKO ARAUAK. DOKUMENTU BATEGINA.
AURKIBIDEA
A DOKUMENTUA. MEMORIA Formato PDF (pdf, 1.5 Mb)
1. KAPITULUA: SARRERA ETA IRIZPIDE OROKORRAK Formato PDF (pdf, 35.3 Kb)
1.1.- AURREKARIAK
1.2.- INDARREAN DAUDEN ARAU SUBSIDIARIOAK BERRIKUSTEKO BEHARRA ETA AUKERA JUSTIFIKATZEA
1.3.- MARKO LEGAL BERRIA
1.4.- LURRALDE ANTOLAMENDUKO PLANAK
1.4.1.- Deba Garaiko Lurralde Plan Partziala
1.4.2.- Jarduera Ekonomikoetarako Lurraren Lurralde Plan Sektoriala
1.5.- BIZITOKI ESKAINTZA LAAren (Lurraldearen Antolamendu Artezpidearen) ARABERA KUANTIFIKATZEA
1.5.1.- Biztanleriaren Garapena eta Aurreikuspen Demografikoa
1.5.2.- Etxebizitza beharrak eta Egoitza Eskaintza kuantifikatzea
2. KAPITULUA: BERRIKUSTEKO DAUDEN ARAU SUBSIDIARIOEN HIRIGINTZA GARAPENA ETA KUDEAKETA Formato PDF (pdf, 31.8 Kb)
2.1.- SARRERA
2.2.- BIZITOKIAREN GARAPENA
2.3.- INDUSTRIAREN GARAPENA
3. KAPITULUA: PLANEAMENDUAREN BERRIKUSKETAREN HELBURUAK Formato PDF (pdf, 25.3 Kb)
3.1.- SARRERA
3.2.- ESKU HARTZEKO PROPOSATURIKO HELBURU OROKORRAK
3.2.1.- Lehen helburua: Bizitokiaren hazkundea
3.2.2.- Bigarren helburua: Jarduera Ekonomikoetarako lurra
4. KAPITULUA: LURRALDEAREN ANTOLAMENDU OROKORRA Formato PDF (pdf, 41.4 Kb)
4.1.- HIRIGINTZA GARAPENEKO EGITURA OROKORRAREN DESKRIBAPENA. LURRAREN KALIFIKAZIO OROKORRA UDAL EREMUAN
4.1.1.- Sarrera. Kalifikazio Orokorraren Sistematizazioa
4.2.- OINARRIZKO ERABILERETARAKO ETA OROKORRETARAKO EREMUAK
4.2.1.- Bizitoki Erabileretarako Eremuak
4.2.2.- Etxebizitza Publikoen Kokapena
4.2.3.- Industria Erabileretarako eremuak
4.2.4.- Nekazaritza eremuak eta erabilerak
4.3.- SISTEMA OROKORRAK
4.3.1.- Komunikazioen Sistema Orokorra
4.3.2.- Eremu Libreen Sistema Orokorra
4.3.3.- Ekipamendu Komunitarioaren Sistema Orokorra
4.3.4.- Ibai ibilguen Sistema Orokorra
4.3.5.- Zerbitzuko Azpiegituren Sistema Orokorra
5. KAPITULUA: ERAIKI EZIN DEN LURRAREN ANTOLAMENDUA Formato PDF (pdf, 30.7 Kb)
5.1.- NEKAZARITZA INGURUAREN ANTOLAMENDUARI BURUZKO EZAUGARRI NAGUSIAK
5.2.- ANTOLAMENDUAREN HELBURUAK ETA IRIZPIDEAK
5.2.1.- Baso-Erreserba Eremua
5.2.2.- Erabilera Publikoko Mendiak
5.2.3.- Nekazaritzako eta Abeltzaintzako Erreserba Eremua
5.2.4.- Artzaintza eremua. Mendiko larreak
5.2.5.- Babes Bereziko Basoko Nekazaritza eta Abeltzaintza eremua
5.2.6.- Babes Bereziko Baso Eremua
5.2.7.- Harrobiak eraikitzeko eremua
6. KAPITULUA: KOMUNIKAZIOEN SISTEMA Formato PDF (pdf, 23.2 Kb)
6.1.- OINARRIZKO SAREA. JARDUERA PROPOSAMENAK
6.2.- BARNEKO BIDE SAREA. JARDUERA PROPOSAMENAK
6.3.- OINEZKOENTZAKO BIDEEN SAREA
6.4.- TRENBIDE SAREA
6.5.- BIDEGORRIEN SAREA
7. KAPITULUA: ZERBITZUEN AZPIEGITURA SISTEMA Formato PDF (pdf, 25.2 Kb)
7.1.- ZERBITZUEN AZPIEGITURA SISTEMA OROKORRA
7.2.- EDATEKO URAREN SAREA
7.2.1.- Hornidura Sarea
7.2.2.- Edateko Uraren Banaketa
7.3.- SANEAMENDU SAREA
7.3.1.- Ur Beltzen eta Unitarioen Saneamendu Sarea
7.3.2.- Ibaiko Uren Saneamendu Sarea
7.4.- ENERGIA ELEKTRIKOAREN ETA ARGIZTAPENAREN SAREA
7.4.1.- Energia Elektrikoaren ekoizpena
7.4.2.- Energia Elektrikoa garraiatzeko sarea
7.4.3.- Banaketa sarea
7.4.4.- Argiztapen Publikoaren sarea
8. KAPITULUA: LURRAREN SAILKAPENA Formato PDF (pdf, 16.7 Kb)
8.1.- SARRERA. LURRAREN SAILKAPENA ETA PLANEAMENDUAREN ETA JARDUERAREN ERREGIMENA. KONTZEPTUEN DEFINIZIOA
8.2.- HIRI LURRA. MUGAKETA
8.3.- ERAIKITZEKO LURRA
8.4.- ERAIKI EZINEZKO LURRA
9. KAPITULUA: ARAU SUBSIDIARIOAK BERRIKUSTEKO PLANEAMENDUA ETA KUDEAKETA Formato PDF (pdf, 18.8 Kb)
9.1.- SARRERA
9.2.- HIRI LURREKO PLANEAMENDUA ETA JARDUERA
9.3.- ERAIKITZEKO PREST DAGOEN LURRERAKO PLANEAMENDUA ETA JARDUERA
9.4.- MENDEKO PLANEAMENDUA ETA SISTEMA OROKORRAK GARATZEKO JARDUERA
9.4.1.- Gauzatu Beharreko Sistema Orokor Berriak Ezartzea
9.5.- BANAKETA EREMUAK ETA APROBETXAMENDU TIPOA
10. KAPITULUA: PLANEAMENDUKO ZIFRAK Formato PDF (pdf, 54.6 Kb)
10.1.- HIRIGINTZA EREMUEN TAULA
10.2.- BIZITOKI ERABILEREN TAULA
10.3.- BIZITOKI ERABILEREN TAULA (TOKIKO EKIPAMENDU SISTEMAK)
10.4.- INDUSTRIA ERABILEREN TAULA
10.5.- INDUSTRIA ERABILEREN TAULA (DIRU KOPURUAK)
11. KAPITULUA: 1. Eranskina. FINANTZA EKONOMIAREN AZTERKETA Formato PDF (pdf, 17.6 Kb)
11.1.- JARDUERA IRIZPIDEA
11.2.- 1995-2004 ALDIKO INBERTSIOAK
11.3.- 2005-2014 EKITALDIRAKO AURREIKUSITAKO INBERTSIOA
11.4.- ETORKIZUNERAKO BIDERAGARRITASUN EKONOMIKOAREN AZTERKETA