OÑATIKO HIRI ANTOLAKETAKO ARAUAK. DOKUMENTU BATEGINA.
AURKIBIDEA
C-1 DOKUMENTU AURKIBIDEA. HIRIGINTZAKO ARAU OROKORRAK Formato PDF (pdf, 1.52 Mb)
ATARIKO IDAZPURUA XEDAPEN OROKORRAK Formato PDF (pdf, 128 Kb)
1. artikulua. Aplikazio eremua.
2. artikulua. Indarrean jartzea eta iraunaldirako baldintzak.
3. artikulua. Hiri Antolaketako Arauak osatzen dituzten dokumentuak eta berorien indar arauemailea.
4. artikulua. Hiri Antolaketako Arauetako elementuen aldaketak.
5. artikulua. Hiri Antolaketako Arauak berrikusteko eta Plan Orokor batez ordezkatzeko baldintzak.
LEHEN IDAZPURUA HIRIGINTZA ERREGIMENA Formato PDF (pdf, 225 Kb)
1.1 KAPITULUA.LURRAREN HIRIGINTZA ERREGIMENA
6. artikulua. Lur motak.
1.2 KAPITULUA.LURRAREN KALIFIKAZIO ERREGIMENA
1.2.1 ATALA.Egitura Sistematikoa
7. artikulua. Zonakatzea.
1.2.2. ATALA.Kalifikazio Orokorraren Erregimena
8. artikulua. Kalifikazio Orokorraren erregimena zehaztea.
9. artikulua. Kalifikazio Orokorraren Kodea.
10. artikulua. Lurraren sailkapenaren eta kalifikazio orokorraren arteko erlazioa.
11. artikulua. Zona eta Sistema Orokorren erabilera arau orokorrak.
1.2.3. ATALA.Kalifikazio Xehekatuaren Erregimena
12. artikulua. Kalifikazio Xehekatuaren erregimena zehaztea.
13. artikulua. Kalifikazio xehekatuaren kodea.
14. artikulua. Erabilera xehekatuko zonen jabari, erabilera eta eraikuntza erregimena.
1.3 KAPITULUA.HIRIGINTZA PLANGINTZAREN ERREGIMENA
1.3.1 ATALA.Erregimen Orokorra
15. artikulua. Zuzenbidezko iturri aplikagarriak.
16. artikulua. Hirigintza Alderdiak.
17. artikulua. Planeamendu erregimenaren baitako lurralde banaketak.
18. artikulua. Planeamendu Programa.
19. artikulua. Plangintzaren ekimena.
1.3.2 ATALA.Planeamendu Erregimena Lur Eremu Hiritarrean
20. artikulua. Barne Eraberrikuntzako Plan Bereziak (BEPB).
21. artikulua. Xehetasunezko Azterketak (XA).
22. artikulua. Hiritartze Proiektuak.
1.3.3 ATALA.Planeamendu Erregimena Lur Eremu Hiritargarrian
23. artikulua. Alorreko Planak.
1.3.4 ATALA.Planeamendu Erregimena Lur Eremu Hiritarrezinean
24. artikulua. Sistema Orokorrak garatzeko Plan Bereziak.
1.3.5 ATALA.Planeamendurako Arau Osagarriak
25. artikulua. Aurreikusi gabeko alderdien erregulazioa.
1.3.6 ATALA.Hiritartze Proiektuak eta Hiritartze Lanak
26. artikulua. Hiritartze lanak gauzatzea.
27. artikulua. Proiektuen edukia.
1.4 KAPITULUA.HIRIGINTZA JARDUKETARAKO ERREGIMENA
1.4.1 ATALA.Lur Eremu Hiritarrean Jarduteko Baldintza Orokorrak
28. artikulua. Orubeetan eraikitzea.
29. artikulua. Barne eraberrikuntzako eragiketak eskatzen dituzten eremuetako jarduketak.
1.4.2 ATALA.Lur Eremu Hiritargarrian Jarduteko Baldintza Orokorrak
30. artikulua. Erregimen Orokorra.
31. artikulua. Behin-behineko eraikuntza erregimena.
32. artikulua. Probetxamendu eskubideak eta lagapenak.
33. artikulua. Derrigorrezko lagapenei arau zehatzak.
1.4.3 ATALA.Sistemen Garapenean Jarduteko Baldintza Orokorrak
34. artikulua. Sistema Orokorren garapena.
35. artikulua. Sistema Lokalen garapena.
1.4.4 ATALA.Ingurumen Eraginaren Azterketak
36. artikulua. Ingurumen eraginaren azterketak.
BIGARREN IDAZPURUA LUR EREMU HIRITARREZINEKO ERAIKUNTZA ETA ERABILERA ARAUAK Formato PDF (pdf, 215 Kb)
2.1 KAPITULUA.LUR EREMU HIRITARREZINEAN APLIKATZEKO ARAU OROKORRAK
2.1.1 ATALA.Lurraren Erabilerari Buruzko Diziplina eta Eskuhartze Arauak
37. artikulua. Definizioa.
38. artikulua. Lizentzia behar duten egintzak.
39. artikulua. Lur eremu hiritarrezineko lizentzien tramitazioa.
2.1.2 ATALA.Lurraren Erabilerari Buruzko Arauak
40. artikulua. Zonakatzea eta erabilera erregimena.
41. artikulua. Lurzatiketak eta bananketak.
42. artikulua. Antolamenduz kanpoko egoerak.
43. artikulua. Errepideak eta landabideak.
44. artikulua. Hondakin uren estolderia.
45. artikulua. Isurtegiak eta zabortegiak.
46. artikulua. Zuhaitzak babestea.
47. artikulua. Lurketak eta pista berriak egitea.
48. artikulua. Airetiko hariteria paisajean txertatzea.
2.1.3 ATALA.Eraikuntza Ordenantza Orokorrak
49. artikulua. Eraikinen estetika eta eraketa baldintzak.
50. artikulua. Lurzatiaren itxiturak.
51. artikulua. Eraikuntzaren mugekiko tartea.
52. artikulua. Eitea eta bolumena.
53. artikulua. Eraikinen asentamendua.
54. artikulua. Eraikinen altuera.
55. artikulua. Oinaren altuera eta altuera libreak.
56. artikulua. Gehienez okupa daitekeen azalera.
57. artikulua. Lehendik dauden baserriak eraberritzea.
58. artikulua. Eraikinetan erabili beharreko materialak.
59. artikulua. Antenak eta bestelako instalazioak.
60. artikulua. Instalazioen eraikuntza osagarriak.
61. artikulua. Erregaien depositua.
62. artikulua. Derrigorrezko landaketak.
63. artikulua. Eraikuntza mugikorrak edo aurrefabrikatuak ezartzea.
64. artikulua. Oraingo eraikinak.
2.1.4 ATALA.Ordenantza Bereziak Erabileren Arabera
65. artikulua. Eraiketa motak.
2.2. KAPITULUA.ZONA DESBERDINEN BERARIAZKO ARAUAK
66. artikulua. Sarrera.
2.2.1 ATALA.Baso Erreserbarako Zonari Buruzko Arauak
67. artikulua. Aplikazio eremua.
68. artikulua. Baimendutako eraikinak.
2.2.2 ATALA.Nekazaritza eta Abelazkuntza Erreserbarako Zonari Buruzko Arauak
69. artikulua. Aplikazio eremua.
70. artikulua. Baimendutako eraikinak.
2.2.3 ATALA.Mendi Larreetarako Zonari Buruzko Arauak
71. artikulua. Aplikazio eremua.
72. artikulua. Baimendutako eraikinak.
2.2.4 ATALA.Babes Bereziko Nekazaritza eta Abelazkuntzarako Zonari Buruzko Arauak
73. artikulua. Aplikazio eremua.
74. artikulua. Baimendutako eraikinak.
2.2.5 ATALA.Babes Bereziko Baso Erreserbarako Zonari Buruzko Arauak
75. artikulua. Aplikazio eremua.
76. artikulua. Baimendutako eraikinak.
HIRUGARREN IDAZPURUA LURZATITU GABEKO SISTEMA OROKORREK UKITUTAKO EREMUEI ETA BEREN BABES ZONEI BURUZKO ARAUAK Formato PDF (pdf, 63.6 Kb)
3.1 KAPITULUA.KOMUNIKAZIOEN SISTEMA OROKORRA
77. artikulua. Errepideak eta beren babes zonak.
78. artikulua. Landabide nagusiak eta beren babes zonak.
79. artikulua. Trenbide sarea.
80. artikulua. Bidegorri sarea.
3.2 KAPITULUA.IBAI IBILGUEN SISTEMA OROKORRA
81. artikulua. Ur ibilgu publikoak eta beren babes zonak.
3.3 KAPITULUA.AZPIEGITUREN SISTEMA OROKORRA
82. artikulua. Lurraldearen garapenerako garrantzizkoak diren instalazioak.
3.4 KAPITULUA.ESPAZIO LIBREEN SISTEMA OROKORRA
83. artikulua. Espazio libreak.
LAUGARREN IDAZPURUA LURZATI ERAIKIGARRIETAKO ERAIKUNTZA ETA LURRAREN ERABILERARI BURUZKO ORDENANTZAK Formato PDF (pdf, 338 Kb)
4.1 KAPITULUA.ERABILERA ERREGIMENA
84. artikulua. Erabilera motak.
85. artikulua. Etxebizitza.
86. artikulua. Egoitza kolektiboa.
87. artikulua. Merkataritza.
88. artikulua. Bulegoak.
89. artikulua. Osasun arloko erabilera.
90. artikulua. Kultur arloko erabilera.
91. artikulua. Erlijio arloko erabilera.
92. artikulua. Aisialdia.
93. artikulua. Kirol erabilera.
94. artikulua. Administrazioko eta jendearen zerbitzuko erabilera.
95. artikulua. Aparkamendua.
96. artikulua. Industria.
4.2 KAPITULUA.KONTZEPTUEN TERMINOLOGIA
97. artikulua. Definizioak.
4.3 KAPITULUA.EGOITZA ERABILERAKO LURZATIEN ERAIKUNTZA ETA ERABILERA BALDINTZAK
4.3.1 ATALA.Arau Orokorrak. Mugaketa Funtzionala
98. artikulua. Erabilerak.
99. artikulua. Eraikinaren gehieneko hondoera.
100. artikulua. Fatxada nagusiaren gutxieneko zabalera.
101. artikulua. Eraikinen altuera eta oin kopurua.
102. artikulua. Oin bakoitzaren gutxieneko altuera librea.
103. artikulua. Tarteko oinak beheko oinetan (goitegiak).
104. artikulua. Estalkitik gora atera daitezkeen elementuak.
105. artikulua. Atal irtenak (hegalkinak).
106. artikulua. Elementu irtenkariak.
107. artikulua. Patioak.
108. artikulua. Etxebizitzetara sartzeko eskailera komunak.
109. artikulua. Etxebizitzaren barruko eskailera indibidualak.
110. artikulua. Atariak.
111. artikulua. Igogailuak.
112. artikulua. Aparkalekuak.
113. artikulua. Sotoak.
114. artikulua. Erdisotoak.
115. artikulua. Beheko oinak.
116. artikulua. Goiko oinak.
117. artikulua. Estalkipeko eremua.
118. artikulua. Etxebizitzen osaketa eta programa.
119. artikulua. Etxebizitzaren gutxieneko neurriak.
120. artikulua. 50 mē-ra iristen ez diren etxebizitzak.
121. artikulua. Etxebizitzen batez besteko tamaina.
122. artikulua. Gelen gutxieneko neurriak.
123. artikulua. Gelen argiztapena eta aireztapena.
124. artikulua. Egoitza kolektiborako lokalak.
125. artikulua. Beste erabileretara emango diren lokalak.
126. artikulua. Erdisotoko edo sotoko lokalak.
127. artikulua. Arau osagarriak.
128. artikulua. Arau nagusiak.
129. artikulua. Arau osagarriak.
130. artikulua. Ur zikinak ateratzea.
131. artikulua. Estolderia sarearekiko lotunea.
132. artikulua. Estolda sarearen pasabiderako zorpena.
133. artikulua. Airea berriztatzea.
134. artikulua. Etxeko gas instalazioak.
135. artikulua. Arau osagarriak.
136. artikulua. Xedapen aplikagarriak.
137. artikulua. Fatxadak.
138. artikulua. Estalkiak.
139. artikulua. Bistako mehelinak.
140. artikulua. Errotuluak eta iragarki argidunak.
141. artikulua. Euri uren zorrotenak.
142. artikulua. Arropa esekitokiak.
143. artikulua. Finken arteko bananketak eta itxiturak.
4.3.2 ATALA.Eraikuntza Arauak Alde Zaharrean
144. artikulua. Mugaketa.
145. artikulua. Erabilerak.
146. artikulua. Lerrokadurak.
147. artikulua. Lurzatiketaren eta eraikuntzaren arteko erlazioa.
148. artikulua. Profilak eta oinen altuera.
149. artikulua. Estalkiak.
150. artikulua. Hegalkinak.
151. artikulua. Eraikinen tratamendu estetikoa.
4.3.3 ATALA.Eraikuntza Arauak Eraikuntza Trinkoko Eremuan
152. artikulua. Eraikuntza trinkoko eremuaren mugaketa.
153. artikulua. Erabilerak.
154 artikulua. Eraikuntza baldintzak.
4.3.4 ATALA.Eraikuntza Arauak Egoitza Kolektiborako Eremuan
155. artikulua. Mugaketa.
156. artikulua. Erabilerak.
4.3.5 ATALA.Eraikuntza Arauak Dentsitate Txikiko Egoitza Guneetan Kokaturiko Lurzatietan
157. artikulua. Mugaketa.
158. artikulua. Tipologia bereizketa.
159. artikulua. Erabilera baimenduak.
160. artikulua. Eraikuntza baldintzak.
4.3.6 ATALA.Eraikuntza Arauak Landa Inguruko Egoitza Gunean
161. artikulua. Mugaketa eta baldintzak.
4.4 KAPITULUA.INDUSTRIARAKO LURZATIEN ERAIKUNTZA BALDINTZAK
4.4.1 ATALA.Mugaketa Funtzionala
162. artikulua. Erabilerak.
163. artikulua. Xedapen aplikagarriak.
164. artikulua. Lerrokadurak eta sestrak.
165. artikulua. Altuerak.
166. artikulua. Oin kopurua.
167. artikulua. Gutxieneko zabalera eta gutxieneko lurzatia.
168. artikulua. Sotoak.
169. artikulua. Atal irtenak (hegalkinak).
170. artikulua. Instalazio bereziak.
171. artikulua. Aparkalekuak.
172. artikulua. Argiztapena eta aireztapena.
173. artikulua. Sotoetako aparkalekuak.
174. artikulua. Bao, leiho eta terrazarako irteeren babesa.
175. artikulua. Sute, tximista eta beste istripu batzuetatik babesteko neurriak.
176. artikulua. Komunak.
177. artikulua. Komunetako ur zikinak ateratzea.
178. artikulua. Zaborrak.
179. artikulua. Hondakin uren isurketak.
180. artikulua. Atmosferaren kutsadura.
181. artikulua. Usaina.
182. artikulua. Funtzionaltasuna eta ingurunearen babesa bermatzea.
183. artikulua. Erabiltzen ez diren pabiloien banaketa.
184. artikulua. Aparkaleku berriak prestatzea.
185. artikulua. Etxebizitza tolerantzia.
186. artikulua. Espazio libreak.
4.5 KAPITULUA.GIZARTE EKIPAMENDURAKO EDO GIZARTE ZERBITZUETARAKO LURZATIEN ERAIKUNTZA BALDINTZAK
187. artikulua. Ekipamendu komunitarioa.
4.6 KAPITULUA.JABETZA ETA ERABILERA PUBLIKOKO ESPAZIO LIBREEN ERABILERA BALDINTZAK
188. artikulua.
BOSGARREN IDAZPURUA OBRAK GAUZATZEKO ETA ERABILERAK EZARTZEKO ORDENANTZAK - LIZENTZIAK Formato PDF (pdf, 102 Kb)
5.1 KAPITULUA.LIZENTZIA BEHAR DUTEN EGINTZAK
189. artikulua. Lizentzia behar duten egintzak.
5.2 KAPITULUA.ESKATZEA, TRAMITATZEA ETA GAUZATZEA
190. artikulua. Dokumentazioa.
191. artikulua. Prozedura.
192. artikulua. Eskumena.
193. artikulua. Baldintzak.
194. artikulua. Inskripzioa.
195. artikulua. Iraungipena.
196. artikulua. Tasen eta eskubideen ordainketa.
197. artikulua. Akta egitea.
198. artikulua. Zuzendaria izendatzea.
199. artikulua. Obrak eta erabilerak ikuskatzea.
200. artikulua. Aldez aurreko lizentzia eskaera.
201. artikulua. Konpontzeko eta kontserbatzeko betekizuna.
202. artikulua. Garraioa.
203. artikulua. Betekizunak.
5.3 KAPITULUA.HIRIGINTZA PROBETXAMENDUA, ERAIKITZEKO EPEAK ETA ORUBEEN ERREGISTROA
204. artikulua.
204.1. Hirigintza probetxamenduaren kalkulua.
204.2. Eraikitzeko epeak.
204.3. Orubeen erregistroa.
SEIGARREN IDAZPURUA NATURA, ARKITEKTURA ETA HIRIGINTZA ARLOKO BALIOA DUEN ONDAREA BABESTEKO ARAUAK Formato PDF (pdf, 97.4 Kb)
6.1 KAPITULUA.ONDARE HISTORIKO-ARTISTIKOAREN BABESA
205. artikulua. Katalogatzeko erregimena zehaztea.
206. artikulua. Elementu katalogatuak babesteko erregimena.
207. artikulua. Elementu katalogatuak babesteko erregimena.
208. artikulua. Ondare historiko-artistikoa babesteko erregimena.
209. artikulua. Interes arkeologikoa duten elementu eta zonak.
6.2 KAPITULUA.HIRIKO ZUHAIZTIAK BABESTEKO ARAUAK
210. artikulua. Zuhaiztiak aldatzea.
211. artikulua. Zuhaitzak babestea.
212. artikulua. Babes espezifikoa indusketen kasuan.
213. artikulua. Sustraiak ukitzea.
SEIGARREN IDAZPURUA I. ERANSKINA ONDARE HISTORIKO-ARTISTIKOAREN KATALOGOA Formato PDF (pdf, 173 Kb)
SEIGARREN IDAZPURUA II. ERANSKINA ONDARE ARKEOLOGIKOAREN KATALOGOA Formato PDF (pdf, 53.5 Kb)
XEDAPEN IRAGANKORRAK Formato PDF (pdf, 40.1 Kb)
Lehena.
Bigarrena.
Hirugarrena.
Laugarrena.
AZKEN XEDAPENAK Formato PDF (pdf, 32.4 Kb)
Lehena.
Bigarrena.
Hirugarrena.